שימוש רכישה ומדיניות החזרות

 1. כללי
 • אתר האינטרנט של KEEPSTORY, שכתובתו https://keepstory.co.il/ , (להלן-“האתר“) הינו אתר ברשת האינטרנט, המנהל חנות וירטואלית, ומציע ללקוחותיו מידע ומכירה אלקטרונית של תמונות והדפסות שונות. האתר מציע מגוון רחב של שירותים, כלי עיצוב  ומוצרים, אשר מתעדכן מעת לעת.  האתר מאפשר העלאה ואחסון של תמונות וקבצים דיגיטליים אחרים, שיתוף משתמשים אחרים באותם חומרים, שימוש בכלי עיצוב לצורך יצירת מוצרים דיגיטליים, והזמנה של  מוצרי דפוס כגון אלבומים דיגיטליים, לוחות שנה, הדפסות על קנבס, הדפסות על מוצרים, ספרים אישיים, מתנות אישיות ועוד  (להלן – “השירותים“).
 • האתר מופעל על ידי חברת ינקי, אילן, שלומי מיתוג וייצור שלטים בע”מ, ח.פ 513391821 (להלן-“החברה“) .
 • השימוש באתר וקבלת השירותים המוצעים בו הינם בכפוף לתנאים המפורטים להלן בתקנון זה (להלן – “התקנון“).
 • תקנון זה חל על כלל משתמשי האתר, ומהווה הסכם בין המשתמש לבין החברה. כל גולש הרוכש שירותים או מתעתד לרכוש או לקבל מידע באמצעות האתר וכן מי שגולש באתר ומשתתף בפעילות המוצעת באמצעות האתר מצהיר ומתחייב כי קרא את התקנון ומסכים לכל הוראותיו. אם אינך מסכים לתקנון, כולו או חלקו, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא.
 • החברה רשאית לשנות תקנון זה מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי. האחריות המלאה להכרת התקנון והשימוש באתר על פי תנאי התקנון חלה בכל עת על המשתמש בלבד. המשך השימוש באתר ובשירותים יהווה אישור בדבר הסכמת המשתמש לשינויים אלה. הנוסח העדכני של תקנון זה יימצא בכל עת באתר החברה. מומלץ לעיין בהוראות התקנון בכל כניסה מחודשת לאתר החברה על מנת לעמוד על השינויים שחלו.
 • למען הסר ספק יובהר, כי הרישום לקבלת דיוור אלקטרוני מן האתר, ככל שיבוצע דיוור מסוג זה וכן השימוש במידע אשר מסר המשתמש ו/או שהצטבר אודות המשתמש בעת השימוש באתר, יתבצע בהתאם להוראות כל דין  .
 • המשתמש מתחייב שלא לעשות במידע או בשירות המוצגים באתר כל שימוש אשר אינו בהתאם לדין או הוראות התקנון.
 • החברה רשאית לחסום גישה אל האתר לצורך עדכונים ושדרוגים, ולשנות, מעת לעת, את מבנה האתר, מראה האתר, השירותים והתכנים הניתנים בו, שעות הפעילות והציוד הנדרש לצורך גישה ושימוש באתר, וזאת ללא צורך בהודעה מראש למשתמש.
  כל שינוי כאמור יחול על רכישות שבוצעו באתר החל ממועד ביצוע השינויים ופרסום התקנון המעודכן באתר בלבד ולא ישפיע על רכישות שבוצעו קודם לעדכון. למשתמשים לא תהא כל טענה או תביעה בקשר לשינויים אלו או בקשר עם תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
 • כותרות הפרקים בתקנון זה מובאות לשם נוחות והתמצאות בלבד ולא ישמשו למטרות פרשנות התקנון.
 • האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
 1. תנאי שימוש באתר – רכישת שירותים וקבלת מידע:
 • ניתן לבצע פעולות שונות באתר אך ורק לשם ביצוע הזמנות, קבלת שירותים ו/או מידע. אין לעשות שימוש באתר למטרות אחרות. 
 • כל אדם שהינו מעל גיל 18 שנים וברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הפעילות בישראל (או בעל הרשאה מפורשת מאת בעל כרטיס האשראי), רשאי להגיש הצעות לרכישת שירותים באמצעות האתר.
 • הזמנתו או הצעתו (להלן – הצעה) של רוכש לקבלת שירותים תתקבל, בתנאי שנתמלאו כל התנאים הבאים:
 1. ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי של הרוכש.
 2. המוצרים המבוקשים נמצאים במלאי.
 3. המען בו יש לספק את השירות נמצא במפת החלוקה של החברה.
 4. הרוכש הינו בעל תא דואר אלקטרוני אישי ברשת האינטרנט, למעט אם העסקה נעשית באמצעות הטלפון.

 

 1. כיצד רוכשים באמצעות האתר:

  רכישת מוצרים המופיעים באתר באמצעות האתר תתאפשר בכפוף לנקיטת הצעדים  הבאים:

 • בחירת המוצר והוספתו לסל הקניות;
 • בחירת תאריך אפסקה רצוי (אשר החברה תשתדל לעמוד בו בכפוף לאילוציה) ;
 • הזנת שם משתמש וסיסמא – באם המשתמש הינו משתמש רשום (במקרה של משתמש שאינו רשום יחולו הוראות סעיף 5 להלן) ;
 • הזנת כתובת למשלוח ;
 • הזנת פרטי המקבל ;
 • הזנת דברי ברכה (ככל שמדובר במוצר מתנה) ;
 • הזנת פרטי אמצעי תשלום ;
 • וידוא קבלת אישור הזמנה ופרטי ההזמנה לכתובת הדוא”ל שהוזנה על ידי המשתמש .
 1. מדיניות שירותים ומחירים
 • הזמנות באתר יתקבלו בקניה החל מסך מינימאלי של ____ ש”ח. 
 • התמונות המצולמות באתר משמשות להמחשה בלבד  במקרה של פער או הבדל בין התצלום לבין המפרט הטכני, יגבר התיאור במפרט הטכני ו/או באתר על התיאור הנשקף מהתצלום.
 • המשתמש מודע לעובדה כי יתכן שוני בגוונים ו/או צבעים של המוצרים בין המציאות ובין האתר עקב תנאי רזולוציה ו/או המפרט הטכני של המכשיר באמצעותו מבוצעת ההזמנה על ידי המשתמש.
 • מגוון השירותים, המחירים (לרבות בגין הוצאות משלוח) ותנאי התשלום באתר יכולים להשתנות מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 • רכישת המוצרים באמצעות האתר תתאפשר עד גמר המלאי של המוצר המוצע או עד למועד שיקבע על ידי החברה.
 • הזמנת המוצרים והשירותים הינה באחריות המשתמש. מרגע אישור ההזמנה ע”י המשתמש, המוצר שהוזמן עובר באופן אוטומטי להדפסה, כך שלא ניתן לבצע שינויים בהזמנה, לאחר אישורה הסופי ע”י המשתמש. לפיכך, על המשתמש לוודא טרם אישור ההזמנה, כי ההזמנה על כל תכניה ועיצובה, נערכה לשביעות רצונו המלאה וכי אין בה טעויות או שגיאות מכל מין וסוג, לרבות אך מבלי לגרוע, שגיאות כתיב ושגיאות הגהה, ממדי המוצר המוזמן (אורך ורוחב), רזולציית ההדפסה המבוקשת, מיקום התכנים במוצר (טקסט ותמונה) וכל פרט נוסף הכלול במוצר המבוקש המוזמן. מובהר בזה במפורש, כי החברה לא תישא בכל אחריות לכל טעות או שגיאה כאמור.
 • יתכן שלאחר שליחת ההזמנה ע”י המשתמש, ישלחו מהאתר הודעות ביחס להזמנה.  המשתמש מתחייב  לעקוב אחרי קבלת ההודעות מהאתר לשם המשך הטיפול בהזמנתו, ובמידת הצורך לספק את ההנחיות שיתבקשו ממנו לצורך המשך הטיפול בהזמנה. החברה לא תישא בכל אחריות למקרה בו הטיפול בהזמנה יושהה או יופסק, עקב אי קבלת תגובה או קבלת תגובה בלתי מספקת מהמשתמש לפניות שיופנו אליו מהאתר.
 • כמו כן מובהר כי עלולות לחול סטיות של עד __% במידות המוצר המודפס לבין המידות שנקבעו בהזמנה. סטיות כאלו ייחשבו כסבירות ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בשל כך.
 • החברה משקיעה מאמצים רבים כדי שהמוצרים המופיעים למכירה באתר יהיו מעודכנים באופן רציף ומדויק. היה והתברר כי מוצר שהוזמן אזל ו/או אינו זמין, תינתן אפשרות לרוכש לבחור בין קבלת מוצר חלופי, המתנה לחידוש המלאי וקבלת המוצר המוזמן או ביטול הרכישה וקבלת כל הסכומים שנגבו ממנו בגין המוצר.
 • דמי המשלוח אינם כלולים במחיר המוצר ומתומחרים בנפרד. קיימת אפשרות לאיסוף עצמי ללא תשלום, בתיאום מראש ובשעות הפעילות של החנות. זמני אספקת המוצרים/שירותים המפורטים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג) ממועד השלמת ההזמנה.
 • זמן אספקת המשלוח תלוי בסוג המוצר, הכמות המוזמנת וביישוב אליו הוא נשלח.
  ניתן לבחור את טווח האספקה בעת ביצוע ההזמנה, בכל מקרה – המשלוח יתואם מראש ע”י השליח ישירות מול מקבל ההזמנה.
 • עבור משלוח המתבצע באמצעות חברה חיצונית, שעות המשלוחים יהיו בין 08:00-17:00, תיאום יבוצע באותו יום ע”י השליח ישירות מול מקבל ההזמנה.
 • ביצוע המשלוח מותנה בקבלת שם, טלפון זמין לצורך תיאום המשלוח וכתובת מקבל המתנה.
 • תנאי האספקה המדויקים הינם בהתאם לעיר המשלוח בעת הקלדת פרטי המשלוח בהזמנה באתר ובהתאם למדיניות המשלוחים באתר.
 • מובהר כי אירועים של כח עליון, אשר כוללים גם אירועי מזג אויר קיצוני, אירועים ביטחוניים וכן שביתות או השבתות בחברות הדואר בישראל (במקרה בו השילוח מבוצע באמצעותן), יובילו להארכת המועדים הקבועים לאספקת המוצרים בהתאם למשך הזמן בו ימשכו אירועים אלו.
 • משלוח שחזר לסניף יחייב את המזמין בדמי שליחות נוספים על מנת להוציא את ההזמנה בשנית ליעד המקורי או ליעד אחר.
 1. הרישום לאתר:
 • במסגרת השירותים שמציעה החברה  למשתמשי האתר, ובכלל זה ביצוע פעולות מסוימות, קבלת פרסומים או מבצעים, תיתכן דרישה לביצוע הרשמה במהלכה יידרש המשתמש להזין במערכת פרטים אישיים (כדוגמת שם, תעודת זהות ,טלפון, כתובת, דרכי ההתקשרות, כתובת דואר האלקטרוני), פרטי ההזמנה, פרטי כרטיס האשראי וכיוב’.
 • השדות אותן חובה למלא, יסומנו במפורש. יובהר כי בלי למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא יוכל משתמש להירשם לשירותים הטעונים רישום (להלן – ההרשמה). כחלק בלתי נפרד מהליך ההרשמה לאתר וכתנאי לסיום תהליך הרישום, תהא החברה רשאית לאמת את זהותו של המשתמש בהתאם למידע שנמסר לה על ידו.
 • מילוי חלק מהשדות בהליך הרישום לאתר מהווה תנאי הכרחי לסיום הליך ההרשמה. המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל המידע שימסור ו/או יעדכן באתר, הנו נכון אמין ומדויק וכן כי ביצע את ההרשמה או מסר את המידע בשמו ועבור עצמו בלבד ולא בשם או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן, במפורש ועל פי דין. המידע שמסר המשתמש וכן מידע נוסף שיצטבר אודותיו ישמרו במאגר המידע של החברה ויעשה בו שימוש בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה ועפ”י דין .
 • מובהר בזאת, כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור את המידע כאמור וכן שמסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש. ייתכן כי הרישום באתר יהיה באמצעות סימון “הסכמה לקבלת דיוורי מבצעים והטבות מאתר KEEPSTOTY” אשר יהווה הסכמה אקטיבית ופוזיטיבית מטעם המשתמש לקבלת חומר פרסומי ושיווקי מהחברה  או מגורמים אחרים אשר יעניקו לחברה שירותים או הטבות, באמצעי המדיה השונים לרבות באמצעות דיוור ישיר.
 • משתמש שנרשם באתר זכאי לבקש מהחברה בכל עת, שהמידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע של החברה וכי ברצונו למחוק את רישומו ברשימת הדיוור של החברה, באמצעות טופס צור קשר   באתר או באמצעות פנייה לחברה בכתובת האי-מייל y-i-s@012.net.il. במקרה זה החברה תפעל, בהתאם ובכפוף להוראות הדין החל, להיענות לבקשתו.
 • המשתמש מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל במידע ומאשר כי השימוש בו לא ייחשב כפגיעה בפרטיות המשתמש ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.
 • החברה ו/או מי ממפעילי האתר ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי המשתמש בעת הקלדת הפרטים. כמו כן, הנ”ל לא יהיו אחראים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר.
 • החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.
 • הקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מוסרי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לחברה ו/או לאתר ו/או למי מפעיליו ו/או למי ממנהליו ו/או למי מטעמם.  במקרה של הקלדה שגויה של פרטים (לרבות הפרטים האישיים של המשתמש), שמורה לחברה ו/או מי מטעמה הזכות לפסול את ההתקשרות.
 • מחשב עיבוד הנתונים של החברה מנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות המתבצעות באתר. רישום זה יהווה ראיה לכאורה לאמור בפעולות אלו. אולם, שעון השרת יהווה ראיה סופית ומכרעת לעניין המועד בו בוצעה פעולה באתר.
 1. תשלום בגין השירותים:
 • כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ, אלא אם כן צוין אחרת במפורש.
 • התמורה בגין השירותים תגבה באמצעות כרטיס האשראי אשר פרטיו הוקלדו בהצעה לפני או בסמוך לשיגור המוצרים לכתובת אשר צוינה בהצעה. אם על פי מדיניות החברה יתאפשר תשלום התמורה בתשלומים, יתבצע חיוב בהתאם (בכפוף לאישור חברת האשראי).
 • סך התמורה בו יחויב הרוכש מופיע ב”עגלה” או “במסך פרטי העסקה – בתהליך הקופה”. סכום זה כולל את כל הפריטים המופיעים ב”עגלה” לרבות הוצאות משלוח.
 1. ביטול פעולות על ידי הרוכש:
 • ביטול רכישה או החלפה של מוצרים הינם בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ”א – 1981, תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010, וכל דין רלוונטי. החזרה, החלפה או ביטול הרכישה מוגבלת למוצרים שאינם מתכלים ובתנאי שניתנה על כך הודעה מראש ולא נעשה שימוש במוצר.
 • המשתמש מבין ומאשר כי המוצרים באתר הינם מוצרים שיוצרו במיוחד עבור המשתמש בעקבות הזמנתו על פי מידות ו/או דרישות מיוחדות ועל כן לא ניתן יהיה לבטל את ההזמנה, לאחר שישלח ע”י החברה אישור ההזמנה ולא ניתן יהיה לקבל החזר כספי או זיכוי כלשהו בגין הזמנה שבוצעה באתר לאחר קבלת אישור ההזמנה.
 • במקרה של ביטול רכישה רשאית החברה לגבות דמי ביטול בשיעור של 5% או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם.
 • בכל מקרה של ביטול, המוצר יוחזר באריזתו המקורית ובתנאי שלא נעשה בו כל שימוש.
 • מדיניות זו מתייחסת לרכישות בודדות של לקוח פרטי בלבד, באספקות מרוכזות המוזמנות במיוחד עבור לקוח אין אפשרות של החלפה/החזרה.
 • בכל מקרה של החזרה, החלפה ו/או ביטול דמי המשלוח לא יוחזרו.
 • במקרה של איסוף עצמי – באחריות הלקוח לוודא את תקינות המוצר. לא יינתן החזר כספי למוצר. 
 1. הגבלת אחריות:
 • החברה פועלת לכך שכל המוצרים המוצעים על ידה באתר יהיו באיכות גבוהה וראויים לשימוש.
 • החברה מתחייבת לבדוק כל תלונה בגין מוצר פגום ו/או לקוי ו/או שאינו תואם את המוצר שהוזמן . החברה תהיה רשאית להחליף את המוצר הפגום או לזכות את הרוכש בסך התמורה ששולמה בגין אותו מוצר (לרבות בעלות המשלוח, אם לא הוזמנו שירותים אחרים על ידי הרוכש באותה עסקה), על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 • כאמור לעיל, התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. יודגש, כי לאור העובדה כי התמונות מוצגות על גבי צג המחשב ו/או מודפסות על ידי המחשב, ייתכנו הבדלים ושינויים בין המראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות.
 • בכל מקרה חבות החברה, תחת כל עילה משפטית שהיא, בגין מוצרים הנזכרים בסעיף זה לא תעלה מעבר לגובה התמורה ששולמה בפועל על המוצר/השירות שהוזמנו ע”י הרוכש.
 • החברה ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכך שהשרת אשר באמצעותו עובד האתר יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים או אלמנטים זרים אחרים אשר עלולים לפגוע או לפגום במחשב האישי של המשתמש או בציוד אחר של המשתמש כאשר הוא נכנס ו/או מזמין או שירותים ו/או משתמש באתר בכל דרך שהיא. כמו כן, החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית באתר שנעשית על ידי משתמש כלשהו או צד ג’ כלשהו שאינו בשליטה של החברה. החברה תהא רשאית להפסיק או למנוע את התקשרות או הגישה של משתמשים לכל חלק שהוא באתר או באתר כולו בכל שלב.
 1. שיפוי ופיצוי בגין שימוש בלתי ראוי באתר:
 • כל העושה שימוש בלתי ראוי באתר מתחייב לשפות ולפצות את החברה ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים מכל מין וסוג כלשהו כולל הוצאות משפטיות, אשר ייגרמו לחברה /או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.
 1. בעלות ושמירה על זכויות:
 • האתר מכיל חומרים שונים, המוגנים ע”י זכויות יוצרים, סימני מסחר,  זכויות קניין אחרות, לרבות תוכן, תמונות וגרפיקה אשר חלקם בבעלות החברה וחלקם בבעלות צדדים שלישיים. משתמש ו/או כל צד ג’ המבצע פעולות באתר אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר, כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר. החברה מתירה למשתמש “להוריד” (download) נתונים למחשבו האישי לצורך שימוש אישי בלבד שאינו מסחרי, היתר זה כמו גם כל פעולה חוקית אחרת באתר, אין בהם כדי להקנות למשתמש זכות קניינית כלשהי במידע האמור בפרט ובאתר ובתוכנו של האתר בכלל.
 • המשתמש מתחייב שלא להעלות (upload) לאתר כל מידע מכל סוג ומין שהוא, המפר את זכויות היוצרים, סימני המסחר ו/או כל זכות קניינית אחרת ו/או חומר פורנוגרפי ו/או חומר שיש בו חשש ללשון הרע וכיו”ב. העלה המשתמש מידע ו/או חומר כאמור לעיל, מתחייב הוא לשפות את החברה ו/או מי מטעמה ו/או את מפעילי האתר בגין כל נזק ו/או הוצאה (לרבות שכ”ט עו”ד והוצאות משפט), שייגרמו להם כתוצאה מהתנהגותו הבלתי ראויה של המשתמש, הנזכרת לעיל.
 • החומרים המועלים לאתר על ידי המשתמשים הינם באחריות הבלעדית של המשתמשים והחברה לא תישא בכל אחריות מכל מין וסוג בגינם. עם זאת, מובהר כי החברה תהיה רשאית להסיר מהאתר  ו/או לסרב לשתף ו/או להדפיס  כל חומר, אשר יעורר חשש להפרת זכויות יוצרים (לרבות זכויות מוסריות) ו/או לפגיעה בפרטיות ו/או להוצאת לשון הרע וכן כל חומר שיכיל הסתה לאלימות ו/או עידוד להפרת חוק ו/או עלול להיחשב כפרסום תועבה ו/או יש בו גילוי גזענות ו/או יפר הוראות תקנון זה בכל דרך אחרת. מובהר כי זכות זו תהיה נתונה לחברה בין כמענה לתלונה שתוגש ע”י צד שלישי כלשהו, לרבות הרשויות, ובין על פי יוזמתה.  החברה לא תישא בכל חבות ולא תהיה אחראית לכל נזק, אם וככל שייגרם, כתוצאה מנקיטת איזה מהפעולות האמורות.
 • לאחר העלאת חומרים לחשבון המשתמש באתר החברה תהיה רשאית, אך לא חייבת, לאפשר את אחסונם בחשבון המשתמש לזמן מוגבל. החברה לא תישא בכל אחריות לשמירתם ו/או לגיבויים של החומרים. לפיכך, מומלץ בזה למשתמש לגבות את כל החומרים, באמצעי גיבוי עצמאיים, שאינם קשורים לאתר. משתמש שאינו מעוניין כי חומרים שהעלה לאתר ישמרו, חייב לפנות בכתב לשירות הלקוחות בבקשה למחיקת החומרים ולוודא קבלת אישור בכתב על כך.
 • ככל שהאתר יכיל קישורים (לינקים) לאתרים אחרים ברשת האינטרנט יובהר כי החברה מספקת לינקים אלה לנוחות בלבד ואין היא נושאת באחריות למידע המופיע בהם או באתרים אחרים המקושרים אליהם לתוקפם ולחוקיותם. משתמש המבקש לעשות שימוש בלינקים אלה עושה זאת על אחריותו בלבד.
 • כל המבקש ליצור לינק לאתר זה באתרים אחרים נדרש לפנות בכתב ומראש לחברה על מנת לקבל אישור בכתב לכך תנאים נוספים ומקום השיפוט.
 • החברה תהא רשאית לסגור את האתר או לבטל שירותים או לצמצמם, ובלבד שפעלה לספק את כל ההזמנות שהוזמנו ושולמו לידיה עד למועד הסגירה או הביטול.
 • כל מחלוקת שהיא בין משתמש לבין החברה בשל פעילות באמצעות האתר תתברר בישראל בכל אחד מבתי המשפט במחוז צפון בישראל .
 1. כלי עיצוב ותכנים גרפיים:
 • האתר מעמיד לרשות המשתמשים תוכנות, פונקציות וכלים לעיצוב מוצרי הדפוס ותכנים גרפיים כגון רקעים איורים, מדבקות וכיו”ב. כל הזכויות בכלי העיצוב ובתכנים הגרפיים, לרבות זכויות קניין רוחני, הינן בבעלות  החברה ו/או ברישיון הנתון לה.
 • למשתמש ניתן בזה רישיון שימוש שאינו בלעדי בכלי העיצוב ובתכנים הגרפיים, וזאת אך ורק לצורך עריכת החומרים ועיצובם לצורך הזמנת מוצרי דפוס מהחברה.
 • חל איסור מוחלט להעתיק ו/או להפיץ ו/או לבצע הנדסה לאחור של איזה מכלי העיצוב ו/או התכנים הגרפיים ואין לעשות בהם כל שימוש אחר מעבר לרישיון הניתן במסגרת תקנון זה.
 • כלי העיצוב והתכנים הגרפיים מוצעים לשימוש המשתמש כפי שהםAS-IS. למשתמש לא תהיה כל טענה או דרישה לגבי כלי העיצוב והתכנים הגרפיים, תקינותם, תפקודם, תכונותיהם,  ושינויים שנעשו בהם במסגרת עדכונים שיתבצעו מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. מובהר בזה למשתמש, כי כלי העיצוב, כמו כל אמצעי טכנולוגי, אינם חפים מתקלות או שגיאות, והמשתמש יהיה מנוע מלעורר כל טענה ו/או דרישה בשל תקלה ו/או שגיאה כאמור.
 1. שירות לקוחות:

לבירורים שונים ואינפורמציה נוספת ניתן לפנות לנציגי מחלקת שירות הלקוחות של החברה באמצעות הדואר האלקטרוני, בכתובת רחוב החושן 1, קריית שמונה, אזור תעשייה דרומי או בטלפון 04-6949505, בימים א’-ה’ בין השעות 8:30-17:00 יום ו’ וערבי חג בין השעות 8:30-12:00.

תלונות לא תתקבלנה לאחר שבוע ימים מיום האספקה של המוצר.

תלונות על איכות המוצר מתקבלות בטווח של  48 שעות מזמן האספקה ובהצגת המוצר בלבד.